Koncept vzdělávání

Charakteristika vzdělávacího programu

Vzdělávací program LK Bajánek je založen na pobytu dětí v přírodě. Převážná část programu probíhá v lese a v okolí chatičky a zahrádky. Rozmanitá zahrádka, nedaleký rybník, louky a les poskytují dětem mnoho příležitostí k pozorování přírody a učení se prožitkem v souladu s přírodou. 


Našimi základními pilíři je prožitková, intuitivní pedagogika a respektující přístup. Lektoři v LK působí především jako průvodci.

Aktivity volíme tak, aby korespondovaly s koloběhem přírody, s aktuálním děním v okolní přírodě, lese a s tradicemi. Tomu přizpůsobujeme i týdenní vzdělávací plán.

Zaměřujeme se na soužití s okolní přírodou a s domácími i lesními zvířátky.
Vytváříme přátelské, respektující prostředí, kde se cítí dobře jak děti, tak dospělí.

Jako důležité vnímáme předat dětem morální hodnoty a hranice, v nichž se mohou bezpečně pohybovat a rozvíjet se v souladu s vlastními potřebami a zájmem. Dbáme na sociální rozvoj a ohleduplnost k druhým. K tomu nám pomáhají pravidla, která si spolu s dětmi v září stanovujeme.

Předškolní příprava

Lesní klub Bajánek nemůže nabídnout předškolní přípravu akreditovanou MŠMT, jelikož nejsme registrovaní v rejstříku lesních mateřských škol. V rámci celoročního vzdělávacího programu však v naší školce předškolní příprava přirozeně probíhá. U předškoláčků se zaměřujeme na kompetence potřebné k zvládnutí prvního ročníku ZŠ.

Ucelená práce s předškoláky probíhá 2x – 3x týdně (30 minut), v době klidu a odpočinku po obědě (odděleně od menších dětí). Držíme se RVP pro předškolní vzdělávání. Jako podklad nám slouží Diagnostika dítěte předškolního věku od Jiřiny Bednářové.Zaměřujeme se na rozvoj:

  • jemné motoriky (např. stříhání, modelování, navlékání přírodnin / korálků, …)
  • předmatematických představ a základního počítání (např. třídění, řazení, porovnávání, využíváme různé předměty – kamínky, kaštany, kostky)
  • základy práce se slovem a abecedou (rozvíjení slovní zásoby, výslovnosti, slabikování, rytmus, poznávání písmen, atd.) 
  • grafomotorických dovedností (aktivity k uvolňování ruky, kreslení čar, vlnovek, spirál, nácvik správného držení tužky, …)

Pokud máte zájem mít své předškolní dítko u nás, je zapotřebí jej zapsat do spádové či jiné mateřské školy spadající pod MŠMT na individuální vzdělávání a domluvit tam způsob prověřování.